Onze doelstellingen

 

Algemene doelstellingen van HKK De Wojstap

-Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en die van Dinther, Heeswijk en Loosbroek in het bijzonder;
-Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere: de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening;
-Het opkomen voor, heemkundig gezien, belangrijke zaken van vermelde dorpskernen door zitting te nemen in gemeentelijke, regionale en provinciale instanties die met heemkunde te maken hebben;
-Het verzamelen en bewaren van voorwerpen, manuscripten, afbeeldingen en zaken waarvan het zonde zou zijn als ze verloren zouden raken en die bijdragen aan een beeld van de geschiedenis van onze dorpen;
-Het publiceren van de resultaten van de heemkundige onderzoeken;
-Een bijdrage leveren aan of het initiatief nemen voor projecten van educatieve aard en medewerking aan initiatieven van anderen op dit terrein.

Concrete doelstellingen voor de beleidsperiode 2010 -2020

 

-Het aantal leden van 150 op 200 brengen, met de nadruk op verjonging;

-Het aantal actieve leden op 40% brengen. De doelstelling is dus dat 80 leden op een of andere manier actief zijn in de vereniging (actief wil zeggen: bijeenkomsten bezoeken/werkzaamheden verrichten/deelnemen in werkgroepen,
hand- en spandiensten verrichten etc.);
-De inkomsten structureel op € 15.000,– per jaar brengen;
-Zorgen voor tenminste 10 actieve en goed functionerende werkgroepen, te weten op zijn minst de volgende werkgroepen:

1.verspreiden/bezorgen
2.heemkamer
3.archiefbeheer en bibliotheek
4.lezingen en excursies
5.PR en ledenwerving
6.publicaties
7.bidprentjes
8.beeldarchief
9.archeologie
10.tentoonstellingen

-Het ombouwen van de Wojstap Kroniek tot een qua inhoud en opmaak volwaardig tijdschrift;
-Zorgen dat leden en niet-leden regelmatig de heemkamer bezoeken omdat daar iets te doen en iets te zien is, zodat de Heemkamer een levendig centrum wordt van De Wojstap;
-Zorgen voor een betere locatie.